Bepalingen wedstrijd - Speedo Sportemotion Jaargangfinale

Ga naar de inhoud

Bepalingen wedstrijd

       
Algemeen:
De wedstrijd wordt volgens de reglementen van de KNZB gezwommen in het 50 meter bad (8 banen) van:
Sportboulevard Dordrecht.
Fanny Blankers-Koenweg 10
3318 AX te Dordrecht
Telefoon: 078 – 7111600

Tijdens de wedstrijd zullen T-shirts worden verkocht, waarop alle namen van de deelnemende kinderen zullen staan.
 
Leeftijdsindeling:
Tijdens de Jaargangfinale wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen:
 • meisjes minioren 3 en 4;
 • meisjes minioren 5;
 • jongens minioren 3 en 4;
 • jongens minioren 5;
 • jongens minioren 6;
 • Paralympisch: meisjes minioren 5el en jongens minioren 6el.

Inschrijven:
Inschrijven kan tot en met donderdag 13 juni 2019 tot 24.00 uur op het e-mailadres:
(Inschrijvingen welke later binnenkomen, zullen niet meer in behandeling worden genomen en worden derhalve terzijde geschoven.);

Bij de inschrijving dient het volgende te worden meegezonden:
 1. De verzamellijst, waarbij de zwemmers op naam / programmanummer / tijd / datum / plaats zijn gesorteerd en het startnummer van de zwemmer volledig is vermeld;
 2. De inschrijving in een lenexbestand;
 3. Een volledig ingevuld “Algemeen Inschrijfformulier”;

Een inschrijving wordt NIET in behandeling genomen wanneer:
 • één van de drie bovengenoemde bestanden ontbreekt;
 • bij twijfel over een inschrijftijd de inschrijvende vereniging geen afschrift van de uitslag kan overleggen, waarin de omstreden tijd staat vermeld;
 • De verzamellijst en/of het Algemeen Inschrijfformulier niet volledig en/of onjuist is ingevuld;
 • Niet wordt voldaan aan één of meerdere van onderstaande punten.

Met het inschrijven moet rekening worden gehouden met de volgende punten:
 • De zwemmers die in de periode 01-09-2018 t/m 09-06-2019 precies dezelfde tijd of een aantoonbare snellere tijd hebben gezwommen dan de richttijd, mogen worden ingeschreven met hun snelst gezwommen tijd, ongeacht in welk bad (25- of 50-meterbad) deze tijd is gezwommen. Tijden worden niet omgerekend;
 • De zwemmers mogen slechts voor 4 afstanden worden ingeschreven;
 • Alle inschrijftijden dienen op een controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van deze wedstrijd dient de uitslag op de dag van de sluiting van de inschrijving van de Jaargangfinale bij de KNZB in de webkalender te zijn geüpload;
 • Zwemmers die in het buitenland  wonen en de Nederlandse nationaliteit bezitten, mogen worden ingeschreven. Ook voor hen geldt, dat de inschrijftijd controleerbaar moet zijn bij een officiële instantie van het land waarin zij wonen. Buitenlanders die in Nederland wonen, mogen eveneens worden ingeschreven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, die in het KNZB-reglement t.a.v. buitenlanders in Nederland zijn opgenomen;
 • Het inschrijven kan alleen door of namens de TC van een vereniging worden gedaan;
 • Het inschrijven kan uitsluitend per e-mail op het volgende adres: inschrijven@jaargangfinale.nl
 • Bij de opgave van het aantal ploegleiders gaat de organisatie van de Jaargangfinale er van uit, dat deze opgave in verhouding staat tot het aantal zwemmers en starts. De organisatie behoudt zich het recht voor om in de opgave van het aantal ploegleiders eventueel correcties aan te brengen. (bij geen opgave wordt standaard van 1 ploegleider uitgegaan).

Wanneer er is ingeschreven wordt een ontvangst bevestiging verstuurd en alleen met deze ontvangst bevestiging is de inschrijving door de organisatie van de Jaargangfinale ontvangen, hetgeen overigens niet wil zeggen, dat de inschrijving ook in behandeling wordt genomen. Wanneer de inschrijving wel op tijd is, doch niet in behandeling wordt genomen, dan krijgt de inschrijvende vereniging hiervan apart bericht en nog éénmaal de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn alsnog een complete en juiste inschrijving te sturen;

Op de pagina Downloads kunnen alle relevante hulpbestanden t.b.v. het inschrijven worden  gedownload;

Richttijden:
 • De richttijden kunnen worden gezwommen in de periode 01-09-2018 t/m 09-06-2019;
 • De richttijden zullen in de loop van het zwemseizoen 2018 - 2019 bekend worden gemaakt, waarbij de Organisatie van de Jaargangfinale zich het recht voorbehoudt, om afhankelijk van de gezwommen tijden bij de KNZB-minioren wedstrijden, de richttijden bij te stellen;
 • Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een mislukte recordpoging, een ingelast nummer dat niet op de wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden NIET geaccepteerd. Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1);
 • Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het proces-verbaal als zodanig is gewaarmerkt;
 • Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de richttijd. Zij zullen worden geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt;
 • Bij twijfel over een inschrijftijd kan de Organisatie van de Jaargangfinale van de inschrijvende vereniging verlangen, dat wordt aangetoond, dat de omstreden tijd klopt. Kan de inschrijvende vereniging dit niet aantonen, dan wordt de desbetreffende inschrijving niet in behandeling genomen.

Plaatsing:
 • De plaatsing geschiedt op basis van de snelst gezwommen (aantoonbare) tijd, waarbij de snelste 24 ingeschreven zwemmers zullen worden geplaatst. Tevens zullen er per programmanummer een aantal reserves in het programma worden opgenomen.
 • De plaatsing op de paralympische nummers geschiedt op basis van IPC-punten, waarbij maximaal 8 zwemmers (met de meeste IPC-punten) worden geplaatst.

Afmeldingen:
 • Afmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk tot uiterlijk donderdag 20 juni 2019 tot 21.00 uur worden doorgeven aan het e-mail adres: inschrijven@jaargangfinale.nl. Na deze datum wordt het definitieve programma gemaakt;
 • Afmeldingen welke na deze datum en tijd tot 24 uur voor aanvang van de wedstrijd bij ons binnenkomen, zullen conform het reglement van de KNZB met een AFGEM in het proces-verbaal worden opgenomen;
 • Aangezien de ochtend- en middagsessie één wedstrijd vormen, dienen de schriftelijke afmeldingen op zaterdag 29 juni 2019 om 10:00 uur door de organisatie van de Jaargangfinale te zijn ontvangen;
 • Met uitzondering van de in het programma vermelde reserves worden afmeldingen na donderdag 20 juni 2019 om 21:00 uur alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. verdere, wedstrijd (dat wil zeggen dat na een afmelding niet meer kan worden gestart op latere programmanummers).
 
Bekendmaking plaatsing:
Vanaf maandag 24 juni 2019 of zo mogelijk eerder wordt op onze website gepubliceerd welke zwemmers zijn geplaatst. Vergeet u vooral niet dit te verifiëren. Wij worden dan niet voor verrassingen geplaatst, wanneer er op de dag van de wedstrijd kinderen verschijnen die niet zijn geplaatst.
 
Startgeld en verrekening per bank:
 • Het startgeld is voorlopig bepaald op € 5.50 per start per start (voor de in het programma geplaatste reserves wordt geen startgeld in rekening gebracht);
 • Het startgeld moet per bankoverschrijving worden betaald. Wanneer bekend wordt, welke zwemmers zijn geplaatst, dan ontvangt iedere vereniging een mail met de factuur t.a.v. het startgeld. Het startgeld dient uiterlijk op vrijdag 28 juni 29019 op onze rekening te staan;
 • Wanneer het startgeld NIET voor zaterdag 29 juni 2019 op onze rekening staat, dan dient dit startgeld alsnog contant ter plaatse vóór de wedstrijd bij de organisatie te worden voldaan, waarbij de ploegleider daarna de ploegleiderskaart(en), de deelnemerskaart(en) en het programma in ontvangst kan nemen (Betalen per pin is niet mogelijk !);
 • Bij afmeldingen na donderdag 20 juni 2019 om 21:00 uur wordt het startgeld in rekening gebracht.
 
Toegangsprijzen:
De toegangsprijzen voor de Jaargangfinale 2019 zijn voorlopig als volgt vastgesteld:
 • Volwassenen: € 5.00 (inclusief programma)
 • Kinderen t/m 14 jaar: € 2.00
 • Officials: € 2.00 (inclusief programma)
 • Losse programma’s: € 2.00
 
Het betalen van de toegangsprijs is met contant geld, aangezien betalen per pin niet mogelijk is !

Voorstartruimte:
Elke deelnemer dient zich ruim op tijd voor de start te melden bij de voorstart en daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet melden bij de voorstart heeft uitsluiting tot gevolg.
 
Ceremonie en prijsuitreiking:
Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden op de locatie die door de speaker wordt aangegeven en daardoor niet deelnemen aan de huldigingceremonie kunnen achteraf, wanneer de prijsuitreiking van dat betreffende programmanummer is geweest, niet meer aanspraak maken op een prijs en/of medaille.

Het online publiceren van foto’s en/of video’s:
Op de wedstrijddag van de Jaargangfinale worden foto’s en/of video’s gemaakt. Deze zullen tijdens en na de wedstrijd op onze website en Facebook pagina worden gepubliceerd. Hoe de organisatie van de Jaargangfinale hier mee omgaat, kunt u lezen in onze privacyverklaring.

Slotbepalingen:
 • De organisatie van de Jaargangfinale behoudt zich het recht van wijziging voor, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken;
 • Wanneer door wat voor omstandigheid dan ook de Jaargangfinale niet gehouden kan worden, dan kan de organisatie van de Jaargangfinale voor de eventuele gevolgen hiervan niet aansprakelijk worden gesteld;
 • Door in te schrijven verklaart een inschrijvende vereniging zich akkoord met alle bepalingen en voorwaarden betrekking hebbende op de Jaargangfinale.
 
Terug naar de inhoud